Algemene huurvoorwaarden vakantiewoningen.

Artikel 1            
Algemeen en begripsbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van bovengenoemd vakantiehuis.
 2. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Hongarije.
 3. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren periode, verhoogd met alle bijkomende kosten zoals  verplichte kosten, optionele kosten en eind schoonmaak,  en de borgsom.

Artikel 2
Totstandkoming huurovereenkomst

 1. De eigenaar informeert de potentiële huurder op website https://bijker.hu over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.
 2. Het reserveren gebeurt d.m.v. het boekingssysteem op onze website https://bijker.hu. 
 3. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurovereenkomst door beide partijen digitaal getekend is.

Artikel 3
Betalingscondities

 1. Binnen 14 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar dient 25% van de huursom door de huurder te zijn voldaan.
 2. De restant huursom dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek geheel te zijn voldaan.
 3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dienen de volledige huursom door de huurder binnen 3 dagen na verzending van de bevestiging te worden voldaan.
 4. Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is alsdan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.
 5. Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Artikel 4
Bijkomende kosten

 1. De bijkomende kosten voor: de verplichte kosten, optionele kosten en eind schoonmaak worden als onderdeel van de huursom in rekening gebracht.
 2. Normaal verbruik voor water, elektriciteit en gas is inbegrepen bij de huurprijs. 

Artikel 5
Borgsom

 1. De borgsom wordt binnen 15 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van eventuele toegebrachte schade, defecten en / of ontbrekende inventaris (overeenkomstig artikel 8 lid 6).

Artikel 6
Verplichtingen van de eigenaar

 1. De eigenaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en dat nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

Artikel 7
Verplichtingen van de huurder

 1. Maximaal 2 huisdieren zijn toegestaan.
 2. De accommodatie is beschikbaar op dag van aankomst vanaf 16.00u. Op datum van vertrek dient accommodatie uiterlijk 10.00u te zijn verlaten.
 3. In de woning is overnachting door maximaal 4 personen, die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, toegestaan. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huursom verschuldigd.
 4. Het is niet toegestaan overige personen in de woning toe te laten, anders dan de eigenaar en eventueel door hem aangewezen personen.
 5. Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen
 6. Het afsluiten van de woning en het terrein dient volgens de geldende instructies te worden uitgevoerd. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
 7. Er mag niet gerookt worden in de woning.

Artikel 8
Oplevering van de woning

 1. Bij aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen.
 2. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en opgeruimd opgeleverd.
 3. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten.
 4. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.
 5. Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de eigenaar gemeld. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.
 6. Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de huurder zullen indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden.
 7. Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 5 dagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.

Artikel 9
Annuleringen door de huurder

 1. Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.
  a. bij annulering meer dan 5 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.
  b. bij annulering vanaf 5 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
 3. Bij latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

Artikel 10
Opzegging of wijziging door de eigenaar

De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

 1. a. in geval van overmacht zoals onder andere pandemie (zoals Covid-19), oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar.
  b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning.
 2. Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen twee weken na opzegging teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk  te stellen voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11
Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning;
  b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water –en /of energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
  c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;
 2. Noch de eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.
 3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
 5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 12
Klachten

 1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.
 2. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
 3. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.
 4. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.
Scroll naar boven